Ý tưởng

Raccolto là một mỏ vô tận của những ý tưởng chứa đựng trong vật chất sống của nghệ thuật và trong kho tàng sáng tạo tự nhiên.
Từ mỏ, có thể trích xuất bằng chứng sống động của giao tiếp, một nhiệm vụ dành riêng cho các công ty, hiệp hội và hiệp hội trong thế giới văn hóa có ý nghĩa về vai trò và tầm quan trọng của họ và cho tất cả các tổ chức công cộng yêu cầu nó.

Ý tưởng cơ bản của Hợp tác xã là xác định các đề xuất sáng tạo có khả năng gợi ý những thay đổi và chuyển đổi mạnh mẽ cũng trong lĩnh vực truyền tải và phân phối nghệ thuật và sự khéo léo, cung cấp sự phản ánh của thị trường nghệ thuật và công nghiệp (bao gồm cả văn hóa ) mô hình mẫu và nguyên mẫu có chương trình.
Trên trang web, bạn cũng sẽ tìm thấy các “lĩnh vực” cơ bản mà vụ thu hoạch diễn ra: nghệ thuật – văn hóa – xuất bản – Liên minh châu Âu